Algemene Ledenvergadering (ALV) uitgesteld naar het 2e kwartaal van 2021

05 februari 2021


Algemene Ledenvergadering (ALV) uitgesteld naar het 2e kwartaal van 2021

TV de Lissevoort organiseert elk jaar eind februari de jaarlijkse ALV.
In deze vergadering worden de jaarrekening, het jaarverslag en de begroting voor het lopende jaar vastgesteld.

Door de huidige omstandigheden is het niet mogelijk om in deze maand een fysieke vergadering te organiseren.
We zouden een digitale vergadering kunnen organiseren maar het bestuur geeft de voorkeur aan een fysieke vergadering op een later tijdstip, namelijk in het 2e kwartaal van 2021.

In de statuten voor onze vereniging is opgenomen dat jaarlijks, doch uiterlijk in de maand maart, deze vergadering moet plaatsvinden.
Het Burgerlijk Wetboek geeft het bestuur meer ruimte. Jaarstukken moeten binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar zijn opgemaakt en ter inzage worden voorgelegd. De jaarrekening moet uiterlijk in juli door de ledenvergadering worden vastgesteld. Deze termijn kan bij bijzondere omstandigheden met ten hoogste 4 maanden worden verlengd. Daar is nu sprake van.

Waarom kiezen voor een fysieke vergadering in het 2e kwartaal?
In de ALV worden zaken besproken en documenten vastgesteld die redelijk standaard zijn zoals: jaarrekening, verslag kascommissie, jaarverslag en begroting.

Op dit moment worden plannen uitgewerkt om het aantal padelbanen in 2022 uit te breiden. Een toelichting en presentatie van deze plannen is digitaal uiteraard mogelijk. Maar vanwege het belang van dit voorstel moet er voldoende gelegenheid zijn om dit plan toe te lichten en te bespreken.

Daarnaast is de (her)verkiezing van het bestuur een jaarlijks terugkerend agendapunt. Afgelopen jaar hebben Ron van Wassenaar en Frans van den Bogaert zich voor één jaar beschikbaar gesteld als voorzitter respectievelijk secretaris. Het is verheugend te kunnen melden dat er kandidaten beschikbaar zijn om deze functies in te vullen.

Inzage stukken en contributie-inning 2021
Omdat de contributie pas geheven kan worden nadat de financiële stukken door de leden zijn goedgekeurd, is het wenselijk om in het begin van het verenigingsjaar de penningmeester decharge te verlenen en niet tot het tweede kwartaal te wachten met de presentatie van de jaarstukken. Deze stukken zullen dan ook eerder aan de leden worden aangeboden. Vóór 1 maart aanstaande worden de volgende stukken op de website geplaatst:
- Jaarverslag 2020
- Jaarrekening 2020 met het verslag van de kascontrolecommissie
- Begroting 2021 met de contributietarieven 2021.
Bij de begroting zal het bestuur voorstellen om het totaalbedrag van de contributie en vrijwilligersbijdrage niet te verhogen ten opzichte van 2020. De contributie 2021 zal begin maart (automatisch) worden geïncasseerd. U krijgt daarover nog bericht van onze penningmeester. Hierbij wordt uiteraard rekening gehouden met het feit dat een aantal nieuwe leden in 2020 de contributie 2021 al hebben vooruitbetaald.

Als je wilt reageren op dit bericht, kun je een e-mail sturen naar [email protected].

 

Het bestuur

Nieuwscategorieën